Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

1.1 De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden is de Stichting Community Service van de Rotary Club Laren-Blaricum, statutair gevestigd te Laren NH, KvK nummer 32070540, hierna verder aangeduid als “de Stichting”.

1.2 Deze voorwaarden worden met name gebruikt ten behoeve van het (in beginsel) jaarlijks door of namens de Stichting te organiseren evenement, hierna genoemd “het Dorpsdiner”.

1.3 Onder Deelnemer wordt voor deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst sluit met de Stichting ter zake van het deelnemen aan het door de Stichting te (doen) organiseren Dorpsdiner.

1.4 Onder overeenkomst wordt ten deze verstaan het (doen) aanschaffen van een bewijs van deelname, hetwelk de bezitter recht geeft op het deelnemen aan het Dorpsdiner.

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het jaarlijks door de Stichting te (doen) organiseren Dorpsdiner, in beginsel plaatshebbend in de openlucht op –en/of in de directe nabijheid van het terrein gelegen voor de Sint Jansbasiliek, aan de Brink in de gemeente Laren (NH).

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Stichting en Deelnemers van het Dorpsdiner tot het deelnemen daaraan op de in het vorige lid bedoelde locatie, of op mogelijk andere locaties waarop het Dorpsdiner mocht plaatsvinden.

Aanbiedingen/ Prijzen/ Kaartverkoop

3.1 Alle door de Stichting, dan wel in haar opdracht door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

3.2 De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door haar en/of door derden aan de Deelnemers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop en/of toewijzing van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen mogelijke door haar aangestelde voorverkoopadressen.

3.3 Een overeenkomst die recht geeft op toegang tot het deelnemen aan het Dorpsdiner komt tot stand door betaling van de vastgestelde deelnameprijs op de daartoe door of namens de Stichting aangegeven wijze en de bevestiging van deelname door of namens de Stichting.

3.4 De Stichting heeft het recht om zonder opgave van redenen bepaalde Deelnemers de toegang te weigeren, casu quo om geen overeenkomst met deze Deelnemers aan te gaan.

3.5 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is iedere Deelnemer te allen tijde verplicht zijn bewijs van deelname aan, als zodanig kenbare, functionarissen van de Stichting te tonen. Het bewijs van deelname dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van de Deelnemer op de locatie waar het Dorpsdiner plaatsvindt, ook indien de Deelnemer de locatie tijdens het Dorpsdiner tijdelijk heeft verlaten.

3.6 De Deelnemer is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding: (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar bewijs van deelname, of (ii) in geval het Dorpsdiner om niet aan de Stichting verwijtbare redenen geen doorgang vindt.

3.7 Indien de Deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het bewijs van deelname, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.

Inspanningsverplichting

4.1 De Stichting zal al het redelijkerwijs mogelijke verrichten om het Dorpsdiner naar wens van de Deelnemers te laten verlopen. De Stichting zal optimale zorgvuldigheid jegens de Deelnemers betrachten.

4.2 De Stichting zal tevens trachten om het Dorpsdiner ongestoord te laten plaatsvinden. De Stichting zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele overlast of ongemak voor de Deelnemers tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Deelnemers zo veel mogelijk te waarborgen.

Verplichtingen Deelnemers

5.1 Tijdens het Dorpsdiner dienen de Deelnemers zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de geldende regels van fatsoen, alsmede met inachtneming van de tijdens het Dorpsdiner door de Stichting voorgeschreven (Spel)regels.

5.2 De Deelnemers zijn tevens verplicht alle door de als zodanig kenbare functionarissen van de Stichting gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien en voor zover naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris namens de Stichting een of meer Deelnemer(s) op enigerlei wijze in strijd handelt (handelen) met deze normen, aanwijzingen of instructies, kan (kunnen) deze Deelnemer(s) van de locatie waarop het Dorpsdiner plaatsvindt worden verwijderd en voor het betreffende Dorpsdiner de verdere toegang worden ontzegd, zonder dat de Deelnemer(s) enig recht op vergoeding of restitutie van zijn/hun betaalde toegangsprijs geldend kan (kunnen) maken.

5.3 Het is de Deelnemers onder meer verboden: a. om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting voor, tijdens of na het Dorpsdiner aan Deelnemers goederen en schriftelijk informatie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel om deze om niet te verstrekken; b. ter plaatse verdovende middelen mee te nemen en/of te gebruiken. Onder verdovende middelen wordt ten deze verstaan: heroïne, cocaïne, partydrugs (X-tacy) en dergelijke.

5.4 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kunnen als zodanig kenbare functionarissen van de Stichting inzage verlangen in door de Deelnemers meegevoerde (hand-) bagage.

Geluids- en/of beeldopnames

6.1 Door het aanschaffen van een bewijs van deelname en door de aanwezigheid tijdens het Dorpsdiner aanvaardt iedere Deelnemer dat de Stichting het recht heeft om tijdens het Dorpsdiner beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken en deze voor promotionele doeleinden te gebruiken.

6.2 De Deelnemer zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis voor de hiervoor bedoelde doeleinden.

6.3 Het is de Deelnemers niet toegestaan om beeldmateriaal (foto’s, video en /of films) te (doen) maken voor professionele doeleinden tijdens het Dorpsdiner zonder voorafgaande van de Stichting verkregen schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid van de Stichting

7.1 Het bezoek en deelname aan het Dorpsdiner is geheel voor rekening en risico van de Deelnemers.

7.2 De Stichting is slechts aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de Deelnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Stichting en/of haar functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Stichting verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en bovendien tot het door haar verzekeraar gehanteerde maximumbedrag.

7.3 De aansprakelijkheid van de Stichting wordt onder meer uitgesloten voor: a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de Stichting ingeschakelde personen en/of ondernemingen; b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de Stichting gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen (en de ter plaatse geldende (Spel)regels; c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Dorpsdiner, waarop de overeenkomst tussen de Stichting en de Deelnemer betrekking heeft; d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers.

7.4 De Stichting is nimmer aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Stichting. Onder overmacht wordt ten deze mede verstaan elke van de wil van de Stichting onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen op de locatie waarop het Dorpsdiner plaatsvindt en weersomstandigheden.

Klachten

8.1 Klachten over de uitvoering van het Dorpsdiner dienen uiterlijk binnen acht dagen nadat zij heeft plaatsgevonden bij aangetekende brief aan de Stichting te worden gemeld. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

8.2 Klachten zijn niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door de Stichting te vermijden klachten en omstandigheden, welke derhalve nimmer leiden tot enige verplichting tot schadevergoeding: a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de samenstelling van het diner, perso(o)n(en) van optredende(n), annuleringen en/of verschuivingen van het Dorpsdiner naar een andere datum; b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van het Dorpsdiner; c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Deelnemers (wederrechtelijke indringers daaronder begrepen), maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest. Bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Deelnemers, zal de Stichting bezien of het mogelijk is om deze Deelnemers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen; d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op en/of rond de locatie waar het Dorpsdiner plaatsvindt; e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen getroffen voorzieningen tijdens het Dorpsdiner; f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of op de ter plaatse van het Dorpsdiner aanwezige (zit)plaatsen; g. klachten over weersomstandigheden waardoor het Dorpsdiner mogelijk hinder heeft ondervonden.

Persoonsgegevens

9.1 Gegevens met betrekking tot de Deelnemer, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Deelnemer, die door de Stichting worden geregistreerd in verband met de betaling van de toegangsprijs en/of van de uitgifte van bewijzen van deelname, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Stichting is de houder van deze registratie.

9.2 Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de Wbp van deze registratie ligt ter inzage bij de Stichting. Indien de Deelnemer geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door dit schriftelijk kenbaar te maken aan de Stichting.

Geschillenregeling

10.1 Op deze Algemene Deelnemersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Deelnemer en de Stichting is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Deelnemer en de Stichting mochten voortvloeien, worden in eerste aanleg ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi- en Eemland.